Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce

Společnost Quadrabyss s.r.o. se sídlem Tererova 1356 / 6 , 149 00 Praha 4, IČO 17082111 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 366130

jako provozovatel služeb on-line marketingu, tvorby webu a webových aplikací a komplexníhoporadenství na svých webových stránkách (např. www.quadrabyss.cz, www.consiglio.cz, www.infiniteuniverse.cz, www.bezpracenebudu.cz )

tímto deklaruje následující

Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument je pravidelně aktualizován. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, změně či výmazu zpracovávaných údajů. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

Příjemci dat

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je to nezbytné pro poskytování služeb, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování provozu apod.)

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být rezidenty 3. zemí.

Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Více informací o tom, jak společnost Google zpracovává vaše osobní údaje naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Doba zpracování

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Pokud dobu uchování nestanoví právní předpis, ale údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu, bude doba uchování odpovídat době trvání smlouvy prodloužené o adekvátní dobu pro uplatnění případných nároků z ní anebo bude doba uchování trvat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu s přihlédnutím k oborovým standardům.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu pro odhlášení odběru této služby.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme Vám však související službu v plné míře poskytnout.

Provozní protokoly

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

Vaše práva

Právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme

Máte právo na přístup k údajům a další související informace o jejich zpracování. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné, odvolali jste souhlas, vznesli jste důvodnou námitku proti marketingu, je naše zpracování neoprávněné nebo nám vymazání ukládá zákon, ledaže jsou zde jiné důvody pro další uchování.

Právo na omezení zpracování

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů pokud nastane některý z důvodů uvedený čl. 18 GDPR. Pokud dosáhnete omezení zpracování, Vaše údaje budeme nadále uchovávat, ale bez Vašeho souhlasu nebo závažného důvodu s nimi nebudeme dělat nic jiného

Právo na přenositelnost údajů (pouze při automatizovaném zpracování)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň automatizovaně.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Omezení marketingových aktivit

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

  1. přímo v našich obchodních sděleních je začleněna možnost zastavení jejich zasílání
  2. můžete nás kontaktovat či napsat, že odvoláváte Váš souhlas

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte veškeré marketingové aktivity, zůstáváme však nadále oprávněni kontaktovat Vás z titulu realizace objednávek, tedy můžeme využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a jejich plněním a pro jiné účely, než jsou aktivity čistě marketingové. Návštěvníci našich internetových stránek pak mohou svůj souhlas se zpracováním marketingových cookies, jsou-li na příslušných stránkách využívány, kdykoliv odvolat.

Vaše ochrana

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás na kontakt gdpr@quadrabyss.cz

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/